جیم جارموش وب نوشته های شیرین نوروزی

جیم جارموشِ کارگردان؛ به وقتِ سرخوشی، به قصد سرخوشی

تا کنون کم بوده اند اشخاصی که در وقت سرخوشی به سراغشان بروم و در عین حال، وقتی که  به سرخوشی نیاز داشته باشم، مجدد به سراغ همان ها بروم. و فکر می کنم این اشخاص چه کمیابند و یا دور از دسترس. همچنین به نظرم می رسد این دو شرط همانا شروطی لازم و […]