ناخوانده ترین مهمان زندگی ام

مرگت ناخوانده ترین مهمان زندگی ام بود مرگت منتظر نماند تا چشم های همیشه به راهت، لبخندهایم را ببیند مرگت منتظر نماند تا گوش های همیشه به فرمانت، نا گفته هایم را بشنود نه. مرگت هیچ گاه منتظر لب ها و زبان خسیس من نماند. یک راست آمد روی تن نحیفت نشست و تمامی لبخندهای […]